جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی(مجموعه تربیت بدنی)

جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی(مجموعه تربیت بدنی)

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی -

بیومکانیک فنون ورزشی
تعریف بیومکانیک ورزشی
-1 مطالعه اصول و مبانی مکانیکی در موجود زنده و روابط درگیر در حرکات
-2 کاربرد قوانین مکانیکی در موجود زنده و به ویژه در رابطه با حرکت و جابجایی انسان
-3 بیومکانیک علمی است که نیروهای داخلی و خارجی که بر روی بدن انسان اثرگذار است مورد مطالعه و آزمایش قـرار
داده، اثرات حاصله را بررسی . میکند
با توجه به اینکه کتاب صرفاً متوجه تحلیل تکنیکهای مورد استفاده در ورزشهای مختلف میباشد و لـذا تـا حـد زیـادی
محدود به مهارتهای ورزشی است، تعریف فوق مقبولتر است.
بیما در ا ینجا به کاربرد یومکان ک در حوزه ورزشی یم یپرداز م:
بیومکانیک ورزشی به توصیف و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی موارد زیر میپردازد:

حرکت های پایه 1-
-2 حرکت های یپچییده ورزش
-3 ورزش درمانی
روش یها یمطالعه ب یومکان ک حرکت انسان
روش یها مو یرد استفاده برا یمطالعه ب یکیولوژ یکیو مکان سی یک ستم عبارتند از:
-1 یفیروش توص -2 یلیروش تحل
یمحاسن و معا ب روش تحلیلی عبارتند از:
-1 یلیدر روش تحل دقت اندازه یریگ بالاست، اما زمان ز یادی . لازم است
-2 یگران بودن س ستم یها اندازه یریگ
-3 یوقت گ ر بودن اندازه یریگ
-4 حمل و اینقل وسا ویل با شر یط ژه مهارت مورد مطالعه، مشکل است.
نکته: کارایی ژیحرکت با مفاه یم کار و انر یارتباط دارد. ک حرکت کارا، حرکتی است که مقدار کار انجام شده با صـرف
یحداقل انرژ همراه باشد(مثل دوی بیماراتن) اما از د ید یکیومکان ، در بس یاری تیاز فعال ها انجام حرکت یبا حداقل انـرژ
ثیملاك ن یست بلکه تأ یر پذ ر بودن حرکت مهم است یعنی تع تریی ین به ین روش برا یانجام حرکت ا مهارت


مجموعه تست

-1 این تعریف از حرکت متعلق به کیست که گفته است:« در حرکـت ارادی عامـل حرکـت در ذات متحـرك
است.»
)1 ابوعلی سینا )2 ارسطو 3)دوانچی 4)گالیله
-2 عمل عضله ساقی خلفی کدام است؟
1)دورسی فلکش و اینورشن مچ پا 2)پلانتار فلکشن و اینورشن مچ پا
3)پلانتار فلکشن و اورشن مچ پا 4)دورسی فلکشن و اورشن مچ پا
-3 کدام جمله درمورد لیگامنت عرضی صحیح است؟
)1 تخت است و در بخش داخلی مفصل زانو جداری قرار گرفته که سر بالایی آن به فوق لقمـه داخلـی اسـتخوان ران
چسبیده است.
)2 محکم و طناب مانند است و به قسمت بالا و پشت فوق لقمه خارجی استخوان ران چسبیده است.
3)پشت مفصل زانو را میپوشاند.
4)مینیک خارجی را به مینیسک داخلی متصل می سازد.
-4 کدام جمله در مورد عضله سوئز صحیح است؟
. )1 سطحی است 2) بر دو مفصل اثر حرکتی دارد.
)3 قابل لمس کردن نیست. . )4 اکستنسور است
-5 عضله کف دست طویل چه کاری میکند؟
)1 فلکسور شست است. 2) فلکسور مچ است.
)3 اکستنسور مچ است. 4) اکستنسور شست است.
-6 کدام جمله برای عضله سه سر بازویی صحیح است؟
)1 سوپینیتور ساعد است. )2 فلکسور آرنج است. )3 آداکتور بازو است. )4 فلکسور بازو است. حرکت شناسی «143»


-7 بخش چهارم عضله ذوزنقه در چند حرکت کتف دخالت دارد؟
(4 4 (1 3 (2 2 (3 1
-8 در حالتی که دستها از مفصل شانه دارای آبداکشن 90 درجه است و حرکت هوریزنتال فلکشـن را انجـام
میدهد، چه حرکتی در کتفها به وجود میآید؟

1)ریتراکشن 2)کشش بالایی 3)چرخش پایینی 4)پروتراکشن

پاسخنامه

1 گزینه (1) صحیح است.
-2 گزینه ( .2) صحیح است
-3 گزینه ( .4) صحیح است
-4 گزینه (3) صحیح است.
-5 گزینه ( .2) صحیح است
6 - گزینه ( .3 ) صحیح است
-7 گزینه ( )1 صحیح است.
-8 گزینه ( .4) صحیح است.

دانلود جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی(مجموعه تربیت بدنی)

دانلود جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی

دانلود

جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی

مجموعه تربیت بدنی

کسب درآمد اینترنتی

کسب درآمد از اینترنت

فروشگاه فایل

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال