تحقیق بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي

تحقیق بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي

مقدمه:
امروزه مفهوم سياست جنايي ، مفهومي نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراين يادآوري تعريف آن دراين نوشتار ضروري به نظر نمي رسد .
حقوق كيفري مسلماً يكي از اركان اساسي سياست جنايي است اما همه آن را تشكيل نمي دهد . سياست جنايي علاوه بر حقوق كيفري، يعني مجموعه قواعد ( مقررات) حاكم بر واكنش اجتماعي عليه بزهكاري، شامل قواعد حقوق ديگر، وبه ويژه قوانين و مقررات اداري بسيار متنوع كه « حقوق نوخاسته » پيشگيري بزهكاري را تشكيل مي دهد ، نيز مي شود.


فهرست:
مقدمه
1. مفهوم سياست جنايي
1-1 سياست جنايي از حقوق كيفري متمايز است
2-1. سياست جنايي به مجموعه قواعد حقوقي
2. نقش و رسالت سياست جنايي
1. خصوصيات نظام اجتماعي ونظام ارزشهاي جاري در جامعه مورد نظر
3. بحران سياستهاي جنايي غربي :
2-3. و اما ايا سياستهاي جنايي كشورهاي غربي واقعاً در بحران هستند ؟
4. طرح نوشتار
1. جلوه هاي بحران سياستهاي جنايي غربي
گفتار نخست
استغراق نظامهاي سياست جنايي
الف . حقوق جزا : تورم
ب. نهادهاي كيفري : انسداد و وقفه
مقدمه
1. مفهوم سياست جنايي
1-1 سياست جنايي از حقوق كيفري متمايز است
2-1. سياست جنايي به مجموعه قواعد حقوقي
2. نقش و رسالت سياست جنايي :
1. خصوصيات نظام اجتماعي ونظام ارزشهاي جاري در جامعه مورد نظر
3. بحران سياستهاي جنايي غربي
2-3. و اما ايا سياستهاي جنايي كشورهاي غربي واقعاً در بحران هستند ؟
4. طرح نوشتار
1. جلوه هاي بحران سياستهاي جنايي غربي
گفتار نخست
استغراق نظامهاي سياست جنايي
الف . حقوق جزا : تورم
ب. نهادهاي كيفري : انسداد و وقفه
تنزل ميزان كارآيي پليس دوگونه پيامد دارد :
گفتاردوم :
جدايي نظامهاي سياست جنايي از واقعيت جنايي
الف . جلوه هاي جدايي
1. عدم كارآيي تدابير جديد كنترل بزهكاري
2. گسيختگي نظم كار نظامهاي سياست جنايي
ب. تبيين جدايي
1. نظريه عدم انطباق حقوق كيفري
2. نظريه فروپاشي ارزشهاي اخلاقي
2. شرايط خروج از بحران سياستهاي جنايي غربي
گفتار نخست
شرايط محيطي
الف . محيط اجتماعي - اخلاقي
ب. محيط اجتماعي ، سياسي
گفتار دوم
شرايط داخلي
الف. تجديد الگوي نظام جرايم
ب. تعريفي مجدد از نظام كيفرها
پ. تجديد سازمان نهادهاي مبارزه عليه بزهكاري
نتيجه كلي

تحقیق در مورد بحران جنایی

دانلود تحقیق درباره سیاست های جنایی غرب

بحران جنایی در غرب

حقوق كيفري

نظريه عدم انطباق حقوق كيفري

سیاست جنایی

نظام اجتماعي

مفهوم سياست جنايي

بحران سياستهاي جنايي غربي

جلوه هاي بحران سياستهاي جنايي غربي

سیاست غر

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال