بررسی مبانی و ابعاد توسعه در نظام اسلامي از ديدگاه امام خميني

بررسی مبانی و ابعاد توسعه در نظام اسلامي از ديدگاه امام خميني

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 49

چكيده ...........................................................................روش تحقيق ....................................................................مقدمه ............................................................................1.امام خميني و توسعه ......................................................1ـ1. اهداف توسعه از ديدگاه امام(ره)....................................1ـ1ـ1. امام، توسعه و انسان ..............................................2ـ1ـ1. امام، توسعه و دين (توسعه معنوي)...........................3ـ1ـ1. توسعه فرهنگي ......................................................1ـ3ـ1ـ1. تعليم و تربيت اسلامي ..........................................2ـ3ـ1ـ1. استقلال فرهنگي .................................................3ـ3ـ1ـ1. علم، تخصص، خلاقيت و فن‏آوري .............................4ـ1ـ1. توسعه سياسي ....................................................1ـ4ـ1ـ1. استقرار حكومت اسلامي ....................................2ـ4ـ1ـ1. برقراري نظم .......................................................3ـ4ـ1ـ1. ايجاد امنيت ........................................................4ـ4ـ1ـ1. حاكميت قانون.....................................................5ـ4ـ1ـ1. نظارت و مشاركت مردم ........................................6ـ4ـ1ـ1. استقلال ملي و همه‏جانبه ....................................7ـ4ـ1ـ1. وحدت نيروهاي درون نظام واتحاد امت اسلامي(تشكيل امت واحده اسلامي.....................8ـ4ـ1ـ1. اخوت كارگزاران و مردم .........................................9ـ4ـ1ـ1. آزادي ................................................................5ـ1ـ1. توسعه اقتصادي ....................................................2ـ1. نتيجه .....................................................................3 1.فهرست. منابع................................................................

چكيدهجايگاه توسعه در انديشه امام خميني(ره) فراتر از تعاريف نظري توسعه مي‏باشد كه غالباً معطوف به مفاهيم اقتصادي و بعضاً سياسي است. نگرش ايشان به توسعه، متأثر از ديدگاه مذهبي او مي‏باشد كه نشأت ‏يافته از جهان‏بيني ديني است. در اين ديدگاه با آنكه توسعه متوازن در همه ابعاد جامعه پذيرفته شده اما اين فرآيند بايد در مجموع به استحكام پايه‏هاي دين و تقويت مباني اسلام و تربيت و هدايت انسان منتهي گردد.

در انديشه امام، توسعه در ابعاد مختلف خود مي‏بايستي اهدافي بلند و متعالي را برآورده سازد كه آن اهداف از درون انديشه ديني ناشي مي‏شوند. هدف عمده از اين مقاله بررسي اهداف توسعه از ديدگاه حضرت امام خميني(ره) است كه اين اهداف در ابعاد توسعه و انسان، توسعه معنوي، توسعه سياسي، توسعه علمي و فرهنگي و توسعه اقتصادي با بهره‏گيري از سخنان ايشان تبيين شده است.

روش تحقيقروشي كه در اين بررسي به كار گرفته شده، روش "تحليل متن" يا تحليل دروني متن است كه عملي فكري بوده و بر پايه‏هاي عقلاني استوار مي‏باشد. يعني براي تفسير، توضيح و بازنمايي موضوع از عقل و روش ذهني استفاده مي‏شود. به منظور نيل به عينيت بيشتر در اين بررسي، تكيه اصلي بر سخنان امام خميني بوده كه در متون مختلفي به ويژه صحيفه نور، ولايت فقيه و ... آمده است. بنابراين روش كار، پژوهش كتابخانه‏اي بوده كه طي آن براي جمع‏آوري اطلاعات به منابع مربوطه مراجعه شده و مطالب مورد نياز از آنها استخراج و مورد استفاده و تحليل قرار گرفته است.

مقدمه

مباحث مربوط به توسعه از جمله مباحثي است كه سالها توجه اقتصاددانان و جامعه‏شناسان را به خود مشغول داشته است. دانشمندان و نظريه‏پردازان علوم اقتصادي ـ اجتماعي با هدف حل مشكلات و مسايل كشورهاي جهان سوم يا توسعه نيافته به ارائه ديدگاهها و نظرياتي پرداختند كه از عمده‏ترين آنها مي‏توان به نظريه رشد، نظريه ماركسيستي، نظريه وابستگي، نظريه روانشناختي توسعه، ديدگاه نوسازي، و نظريه‏هاي ملهم از عوامل سياسي و فرهنگي و غيره ياد كرد.مفهوم توسعه در علوم اجتماعي و اقتصادي دربردارنده معاني و مفاهيم گوناگوني است.وجود ديدگاههاي نظري گوناگون در اين تنوع تعاريف مؤثر بوده است. زيرا اولاً هر يك از اين ديدگاهها و تعاريف، با ارائه تعبيري خاص و با نگاه ازمنظري ويژه، بيانگر بخشي از واقعيت هستند و نه همه آن. ثانياً اغلب ديدگاهها ونظريات توسعه، مستقيم و يا غير مستقيم،از مقايسه جوامع جديد (توسعه يافته) و جوامع توسعه نيافته يا در حال توسعه شكل گرفته‏اند.نظريه رشد اقتصادي، با توجه به چگونگي و عوامل رشد اقتصادي در جوامع توسعه يافته، به ارائه طريق براي رشد اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه پرداخته‏اند. نظريه ماركسيستي چگونگي تحول جوامع توسعه يافته سرمايه‏داري از مراحل پيشين به مرحله سرمايه‏داري و سپس از آن مرحله به مرحله سوسياليسم و كمونيسم را مد نظر قرار داده است. و توسعه در نظريه نوسازي به مرحله انتقال از جامعه سنتي به جامعه مدرن (صنعتي) اطلاق مي‏شود. جامعه‏اي كه اين انتقال را به خوبي به انجام برساند، توسعه يافته است و جامعه‏اي كه در جهت اين روند انتقال باشد، جامعه در حال توسعه تلقي مي‏شود. ساير ديدگاهها مانند ديدگاه وابستگي و ديدگاه نهادي، كه برداشت جديدي از توسعه را در دهه‏هاي هشتاد و نود بر اساس همان ديدگاه نوسازي ارائه مي‏دهد، در انتقاد به ديدگاههاي فوق، پديد آمده‏اند. با وجود پراكندگي و تنوع نظرات جديد، وجه مشترك اغلب اين نظريات، توجه به نهادهاي اجتماعي، اقتصادي كشورهاي جهان سوم، چند بعدي ديدن توسعه و اهداف آن و اصلاح آموزه تقابل سنت و مدرنيسم در ديدگاه نوسازي است. بر اين اساس، توسعه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه‏كن كردن فقر مطلق است. با گسترش مفهوم توسعه به همه شوون اجتماعي، توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعه نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواستهاي افراد و گروه‏هاي اجتماع در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي "بهتر" است سوق مي‏يابد.
بررسی مبانی و ابعاد توسعه در نظام اسلامي از ديدگاه امام خميني

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال