بررسي تطبيقي مفهوم مصلحت از ديدگاه امام خميني(ره) و انديشمندان غربي

بررسي تطبيقي مفهوم مصلحت از ديدگاه امام خميني(ره) و انديشمندان غربي

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 68

الف) مصلحت از ديدگاه انديشمندان غربي "ارسطو, آكوئيناس, هابز و آدام اسميت"1) مصلحت در انديشه ارسطو2)مصلحت در انديشه آكوئيناس3) مصلحت در انديشه هابز4) مصلحت در انديشه آدام اسميتامام خميني و مصلحت1) مصالح كشور: "نقل عين عبارات امام"2) مصالح مسلمين: "در پاسخ به طلاب"3) در رابطه با مجمع تشخيص مصلحت:4) مصلحت اسلام: (‏68/1/2)5) مصلحت نظام: "پاسخ به استعفاي قائم مقام رهبري"6) مصلحت زجر كشيده ها:7) مفهوم صلاح:8) تحليل مصلحت از ديدگاه امام خميني:نتيجه گيري________________________________________

پيش از ورود در بحث ذكر نكاتي لازم است:1) اگر همه مباحث حكومتي در دو سطح "منشأ" حكومت و حاكميت و "اعمال"حكومت و حاكميت قابل تقسيم باشد, بحث در مفهوم مصلحت [1] مربوط به سطح اعمالحاكميت مي باشد; يعني اگر در منشأ حكومت, مشروعيت حاكميت به هرگونه توجيهشود (الهي ـ غير الهي, مردمي ـ غير مردمي و…) در بحث "مصلحت عمومي" سخن برسر آن است كه اين حكومت صلاح عموم را لحاظ مي كند و در "مصلحت دولت" خير وصلاح نظام را محور قرار مي دهد.مبحث مصلحت عمومي چنان مي تواند موضوعيت داشته باشد كه در مسئله "اعمالحاكميت" هم, چه از نوع "فردي", "گروهي" و يا "جمهور" حكومت كنند, بازمصلحت عمومي مي تواند ميزان داوري حكومت حَسَن و قبيح باشد, چنان چه درمباحث ارسطو خواهد آمد.|139|

2) در بررسي تطبيقي مقاله حاضر از سويي مفهوم مصلحت از ديدگاه انديشمندان"غربي" در مقايسه با انديشمندان "اسلامي" مي آيد. به اعتبار ديگر مفهوم مورد بحث ازنگاه "ديني و غير ديني" مورد مداقه قرار مي گيرد. و از حيث ديگر در يك مقايسه "درونديني" نگرش "اهل سنت" و "تشيع" ملاحظه و تطبيق مي گردند.همين جا قابل ذكر است در حالي كه مفهوم مصلحت هم در غرب سابقه دار است"حدود 52 قرن" و هم در اهل سنت قرن هاست كه مورد ملاحظه و مطالعه بوده است, امااين مفهوم در نگرش سياسي و حكومتي شيعي, پديده اي كم سابقه و نوظهور است و بهصورت كاملاً مشخص و محوري در جمهوري اسلامي ايران و از سوي حضرتامام خميني, آن هم در سال هاي آخر عمرشان مورد بحث و تأكيد قرار گرفته است.3) مفهوم "مصلحت", اگر در لغت به آساني قابليت تعريف داشته باشد, در اصطلاحبا توجه به ديدگاه انديشمندان ياد شده كار آساني نيست; مثلاً در حالي كه مفهوم مصلحترا مرحوم "دهخدا" به نحو زير معرفي كرده است: مأخوذ از تازي مصلحه, مقابل مفسده,خلاف مفسدت, صواب, شايستگي, صلاح, آن چه كه صلاح و نفع تشخيص شود. ومصلحت آميز, يعني مطابق صلاح كار, بر وفق مصلحت و مقتضا". [2]اما مفهوم اصطلاحي, با مراجعه به متون قابل حصول, تعريفي از آن نيامده است كهكار مطابقه را دشوار مي كند و يا با توجه به خصلت مفاهيم علوم انساني تعريف به "حدّتام" و "جامع و مانع" اصلاً ممكن نيست. به عنوان شاهد مي توان به مقاله اي از "بريانباري" در باب "مصلحت عمومي" اشاره نمود كه پس از طرح و نقد و بررسي تعاريفمتعدّد, نهايتاً اين گونه اظهار نظر مي كند كه "به نظر من تمام تعاريف ديگري كه ازمصلحت ارائه شوند يا نامربوط اند, و يا آن كه به جملاتي از سنخ تعريفي كه من كردمقابل تحويل اند. به اين ترتيب, تنها تعبيري كه مي شود از اين سؤال كرد اين است كهمصالح شما چيستند يا كدامند?… اين تعريف با ايجاز كمتر اين گونه مي شود, يكسياست يا قانون و يا رسم و عادت در صورتي مي تواند به مصلحت كسي باشد كه شرايطذيل را تأمين كند. يك سياست يا قانون و يا رسم و عادت در صورتي به مصلحت كسي|140|

هست كه بر امكانات او براي تحصيل هر آن چه كه بخواهد تحصيل كند, بيفزايد. توجهداشته باشيد كه اين تعريف در واقع تعريفي از "به مصلحت فلاني" است نه تعريف از"مصلحت علي الاطلاق". [3]4) شيوه تنظيم مطالب اين نوشتار بر اين مدار است كه با مراجعه به نوشته هايي ازمؤلفان و انديشمندان مورد بحث يا درباره آن ها, به صورت "استقرايي", هرجا سخن از"مصلحت" به نحوي مطرح شده است, استقصا و استخراج شده و در تحت عناوينگزينشي در متن به صورت مستقل از يكديگر مطرح شده اند.به عبارت ديگر در ذيل بحث هر يك از انديشمندان, وجهه اصلي توصيف,سازماندهي و ارائه مباحث است و تحليل و تبيين و تطبيق و نتيجه گيري به بخش آخر ايننوشتار وانهاده شده است.
بررسي تطبيقي مفهوم مصلحت از ديدگاه امام خميني(ره) و انديشمندان غربي

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال