بررسي حكومت اسلامي و ويژگيها و هدف و رهبري آن از نظر امام خميني(ره)

بررسي حكومت اسلامي و ويژگيها و هدف و رهبري آن از نظر امام خميني(ره)

1 ـ مفهوم حكومت اسلامي2 ـ ضرورت عقلي ايجاد حكومت اسلامي3 ـ هدف از ايجاد حكومت اسلامي4 ـ ويژگي هاي حكومت اسلامي5 ـ شرايط زمامدار حكومت اسلامي در عصر غيبت6 ـ منابع حقوق اسلامي و ضرورت ولايت فقيه در زمامداري حكومت اسلاميدلايل نقلي در اثبات ولايت فقيه7 ـ تشكيل حكومت اسلامي توسط فقها در عصر غيبت8 ـ حدودِ اختيارات زمامدار حكومت اسلامي وليّ فقيه>الف) صلاحيت فقيه عادل در قضاوت:ب) صلاحيت فقيه عادل در تصرف خُمس:ج) صلاحيت فقيه عادل در امور حسبيه و تصدي امر حكومت:________________________________________در اين مقاله تلاش بر اين است تا با بررسي كتاب هاي فقهي و فتاوي امام خميني(س)مفهوم حكومت اسلامي, تمايز آن با ساير نظام هاي سياسي, شرايط حاكم اسلامي وحوزه اختيارات و صلاحيت ولايت فقيه در سرپرستي حكومت اسلامي را مطالعه وبررسي كنيم.به اعتقاد انديشمندان, دولت مجموعه اي است متشكل از سه ركن اقتدار سياسي,قلمرو و جمعيت. بنابراين دولت همان حاكميتي است كه اركان سه گانه فوق را به هم مرتبطمي سازد. [1] در ابتدا بايد خاطر نشان ساخت كه در اين مقاله هر جا سخن از حكومت اسلاميبه ميان مي آيد مقصود دولت اسلامي و يا حاكميت سياسي اسلام است.1 ـ مفهوم حكومت اسلامي

امام خميني (س) در نظريات فقهي خود درباره اداره نظام اسلامي و اجراي احكام شرع ازاستقرار و ايجاد حكومت اسلامي و يا دولت اسلامي نام برده اند و در خصوص ِتمايز|25|

حكومت اسلامي از ساير حكومت ها, از منظر فقهي امام (س), حكومت اسلامي باسلطنت متفاوت است.حكومت اسلامي از بدو تائسيس بر سلطنت و ولايتعهدي خط بطلان كشيده وبساط آن را در صدر اسلام در ايران و روم شرقي و مصر و يمن بر انداختهاست.> [2]حكومت اسلامي از نوع استبدادي و يا مشروطه سلطنتي نيست, بلكه حكومت اسلاميحكومت قانون الهي بر مردم است. [3]در حكومت اسلامي, حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعهشرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين شده است.مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجراشود.> [4]بنابراين نقطه تمايز نظام اسلامي با ساير دولت هايي كه داراي حكومت هاياستبدادي, مشروطه سلطنتي و يا ساير حكومت ها است از ديدگاه ايشان در رعايت واجراي قوانين و مقررات اسلامي است.


بررسي حكومت اسلامي و ويژگيها و هدف و رهبري آن از نظر امام خميني(ره)

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال